top of page
JanikaKarttunen_GlassBubbleTree_2_WEB.jpg

SäätiÖN SÄÄNNÖT

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiön säännöt

 

                      1§

Säätiön nimi on Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö (ruotsiksi Notsjö Glasbruks kulturstiftelse)  ja sen kotipaikka on Urjala.

 

                      2§

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiön tarkoituksena on nuutajärveläisen lasikulttuurin ja taideteollisen valmistuksen säilyttäminen, edistäminen ja tukeminen. Säätiö edistää lasialan koulutusta ja tutkimusta.

Säätiö ylläpitää ja kehittää omistamaansa esine- ja taidekokoelmaa sekä tuo siihen kuuluvia teoksia yleisön nähtäväksi.

 

                      3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja stipendejä.
 

                      4 §

Säätiön peruspääomana ovat säätiötä perustettaessa luovutetut 25.000 euroa. Säätiön varat, mikäli niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti. Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja yleisrahaston lisäksi.

 

                      5 §

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin laillisilla tavoilla. Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa ja hallita kiinteistöjä taikka kiinteistöjen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa lainaa sekä pantata omaisuuttaan lainan vakuudeksi.

 

                      6 §

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita. Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisia neuvottelukuntia tai muita asiantuntija­toimikuntia sekä vahvistaa niiden toimintasäännöt.

                     

                      7 §

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, sen mukaan kuin hallitus asiasta päättää. Jäsenen toimikausi kestää kolme (3) vuotta. Hallituksessa on kerrallaan erovuorossa kolmasosa jäsenistä. Toimikausi alkaa ja päättyy vuosikokoukseen; jos jäsen valitaan muuna aikana, päättyy toimikausi kolmantena vuonna pidettävään vuosikokoukseen.

Hallitus täydentää itse itsensä.

                 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, joka toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla. Vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

                 Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä, näiden mukana puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut.

 

                      8 §

Hallitus voi nimittää säätiölle asiamiehen. Asiamies hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus määrää asiamiehen palkkaeduista.

                      9 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja säätiöllä ehkä oleva asiamies, aina kaksi yhdessä.

 

                      10 §

Hallituksen vuosikokouksessa valitaan puheenjohtajat ja esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään niistä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä. Niin ikään vahvistetaan talousarvio kulumassa olevalle vuodelle, määrätään tilintarkastajan palkkion ja hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus sekä valitaan tilintarkastaja ja tilintarkastajalle varamies. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tilintarkastaja.

 

                      11 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastusaineisto on maaliskuun 15. päivään mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa kuukau­den kuluessa.

                 Jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajan lausunnosta ja toimintakertomuk­sesta sekä tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta on säädettyyn tai ilmoitettuun ajankohtaan mennessä toimitettava säätiöitä valvovalle viranomaiselle.

 

                      12 §

Säätiön nimeä ei voi muuttaa. Sääntöjen muuttamiseksi muulta osin vaaditaan, että muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa hallituksen kaikista jäsenistä, ja on sääntöjen muutos alistettava säätiöitä valvovan viranomaisen vahvistettavaksi.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

                      13 §

Jos säätiö lakkaa, sen varat on luovutettava hallituksen valitsemalle toiselle säätiölle, jonka tarkoitus on mahdollisimman lähellä tämän säätiön tarkoitusta, kuitenkin niin, että säätiön varoista muodostetaan sanotun toisen säätiön puitteissa säätiön omaa tarkoitusta tai sitä mahdollisimman lähellä olevaa tarkoitusta toteuttava erikoisrahasto.

bottom of page