top of page

STADGAR

STIFTELSENS STADGAR I SVENSK ÖVERSÄTTNING. Den juridiskt gällande versionen är finskspråkig

 

                      1§

 

 

Stiftelsen namn är Notsjö Glasbruks kulturstiftelse (på finska Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö) och dess hemort är Urjala.

 

                      2§

 

 

Stiftelsens ändamål är att bevara, utveckla och stöda glasbrukskulturen och den konstindustriella verksamheten på Notsjö.

Stiftelsen befrämjar utbildning och forskning i glasbranschen.

Stiftelsen upprätthåller och utvecklar en kollektion av föremål och konstverk och ställer ut den för allmänheten.

 

                      3 §

 

 

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att utdela stipendier och bidrag.

 

                      4 §

 

 

Stiftelsens grundkapital är 25 000 euro som insattes vid stiftelsens bildande.

Stiftelsens medel, till den del de inte omedelbart används för stiftelsens ändamål, bör placeras med god säkerhet och avkastning.

Stiftelsen kan ha specialfonder i tillägg till den allmänna fonden.

 

                      5 §

 

 

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenten och utöka sitt kapital på andra lagliga sätt.

Stiftelsen kan för att förverkliga sitt ändamål äga och inneha fastigheter eller aktier som ger rättighet att inneha fastigheter.

Stiftelsen kan för att förverkliga sitt ändamål ta upp lån och pantsätta sin egendom som säkerhet för lån.

 

 

                      6 §

 

 

Stiftelsens beslutande organ är styrelsen som representerar stiftelsen och sköter dess ärenden.

Stiftelsen kan till sin hjälp tillsätta delegationer eller andra utskott och fastställa deras stadgar.

                     

                      7 §

 

 

I stiftelsens styrelse ingår minst fem och högst nio medlemmar enligt styrelsens beslut. Styrelsemedlems mandatperiod är tre (3)år. En tredjedel av medlemmarna är i tur att avgå samtidigt. Mandatperioden börjar och utgår vid årsmötet. Om medlem utses vid annan tidpunkt än årsmötet utgår mandatperioden vid det årsmöte som infaller under mandatperiodens tredje år.

Styrelsen kompletterar sig själv.

Styrelsen väljer inom sig årligen ordförande och viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennas förfall viceordföranden. Kallelsen meddelas på sätt som styrelsen bestämmer. Årsmötet hålls före utgången av maj månad.

Styrelsen är beslutsmässig när minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande, däribland ordföranden eller viceordföranden. Beslut blir den mening som över hälften av de närvarande understöder.

 

                      8 §

 

 

Styrelsen kan tillsätta en ombudsman för stiftelsen. Ombudsmannen handhar stiftelsens löpande förvaltning enligt de direktiv och bestämmelser som styrelsen utfärdar.

 

 

                      9 §

 

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens medlemmar och dess eventuella ombudsman, alltid två i förening.

 

                      10 §

 

 

Vid styrelsens årsmöte väljs ordförandena och föredras förvaltningsberättelsen, bokslutet och revisionsrapporten och fattas beslut om de åtgärder som dessa möjligen ger anledning till. Likaså fastställs budget för innevarande år, arvoden för revisor och mötesarvoden för styrelsen samt väljs revisor och en suppleant för revisor. Revisorn bör vara CGR-revisor.

 

 

                      11 §

 

 

Stiftelsens bokslut uppgörs kalenderårsvis. Bokslutsmaterialet bör senast den 15 mars lämnas till revisorn, som bör ge sin rapport inom en månad.

Kopior på bokslutet, revisorns utlåtande och verksamhetsberättelsen samt de uppgifter som behövs ur styrelsens årsmötesprotokoll skall inom fastställd eller angiven tid lämnas till den myndighet som övervakar stiftelser.

 

 

                      12 §

 

 

Stiftelsens namn kan inte ändras

Ändring av stadgarna till övriga delar kräver att ändringsförslaget har omfattats av minst tre fjärdedelar av styrelsen samtliga medlemmar. Stadgeförändringen träder i kraft när den myndighet som övervakar stiftelser har godkänt den.

Beslut om stiftelsens upplösning fattas på samma sätt.

 

 

                      13 §

 

I det fall stiftelsen upphör skall dess medel överlåtas till annan stiftelse som styrelsen utsett och vars ändamål är möjligast nära denna stiftelses ändamål, dock så att av stiftelsens medel bildas en specialfond som är möjligast nära denna stiftelses ändamål.

 

 

 

 

 

bottom of page